Kalmar Båtmack

Bra att veta

Del av Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

11.10 Marina bensinstationer

Bensinstationer för tankning av fordon har i de flesta fall en automatisk mängdbegränsare som stoppar tankning av bensin vid omkring 100 liter. Marina stationer saknar sådan utrustning varför ett läckage under ogynnsamma förhållanden kan bli mycket stort. Tankning av båtar innebär också större risk för brand och explosion än tankning av fordon, eftersom bränsleånga och spill lätt rinner ned i en båt och där kan komma i kontakt med tändkällor. Tankning av båtar ska därför ske med stor försiktighet och endast utföras av kunniga personer som har tillgång till släckutrustning. Detta förutsätter att stationen är bemannad och det är av detta skäl olämpligt att utforma marina bensinstationer som automatstationer. Det gäller även om mätarskåpen är förlagda på land...

...Bensin som läckt ut sprider sig lättare på vatten än på en hårdgjord markyta. Av detta skäl är minsta tillåtna avstånd mellan mätarskåp och båtplatser där övernattning ombord kan tänkas ske 25 meter.


Båtar bör inte tankas samtidigt som bensin lossas till pontonen.


* Pga att försäljning endast får förekomma med bemannad mack så finns här ingen sedel- kontoautomat.

* Övernattning vid macken eller inom 25 m är inte tillåtet. Ej heller att lämna båten utan besättning. Båten måste på anmodan genast kunna flyttas från macken. Macken kan komma att fyllas på med bränsle under dygnets alla timmar. Då detta sker stoppas all försäljning och alla båtar måste lämna macken.